Tips voor geslaagd projectmanagement – deadlines en budget struikelblok

projectmanagement tips

Helaas, bijna geen een project verloopt helemaal vlekkeloos. Als er meerdere projecten tegelijkertijd lopen kunnen er zelfs meerdere brandhaarden tegelijk zijn. 

De echte graadmeter van projectsucces is hoe je met die problemen omgaat.

In dit artikel, gebaseerd op een onderzoek onder 219 fulltime en parttime mede- en eindverantwoordelijken voor het uitvoeren van projecten binnen hun organisatie, bekijken we 5 veelvoorkomende problemen bij projectmanagement. We belichten hoe deze problemen ontstaan en hoe ze voorkomen kunnen worden. Hierbij vroegen we Eelkje Visser, een ervaren agile projectmanager en product owner, om toelichting. Ook bespreken we hoe project managament tools als hulpmiddel kunnen worden ingezet om een aantal problemen effectief op te lossen. 

De volledige onderzoeksmethodologie staat onderaan het artikel.

projectmanagement tips

5 uitdagingen bij projectmanagement

De in dit onderzoek gebleken uitdagingen bij het uitvoeren van projecten zijn problemen met deadlines, een slechte organisatie van taken, een gebrek aan middelen en goed kostenbeheer en te weinig wendbaarheid. Al deze factoren hangen nauw met elkaar samen, want als een van deze factoren wordt gewijzigd of uitgebreid, geldt hetzelfde onvermijdelijk voor de andere factoren.

Hieronder belichten we hoe bovenstaande problemen ontstaan en hoe deze voorkomen kunnen worden. 

1. Onhaalbare deadlines – 28% zwoegt om deadlines te halen

Deadlines zijn een terugkerend probleem tijdens de uitvoer van projecten. 28% van de ondervraagde bedrijven geeft aan dat dit een belangrijke oorzaak is voor problematische projecten.

Slecht 8% van de ondervraagde bedrijven rondt alle projecten dan ook exact binnen de geplande tijd af. 36% haalt de deadline voor 80-100%. Een grote groep (57%) zit onder de 80% en haalt regelmatig de deadline niet.

halen deadlines projectmanagement

Het halen van deadlines is niet perse een garantie voor projectsucces. 76% van de ondervraagde bedrijven geeft aan dat ze tevreden zijn over het projectresultaat onafhankelijk van tijds-, budgets- of functionele overschrijdingen. 

Toch meten de meeste opdrachtgevers projectsucces wel deels op basis van tijd en budget en blijven deze factoren dus belangrijk.

Er zijn twee soorten deadlines bij projecten. De deadline voor het opleveren van het hele project en de tussenliggende deadlines voor de verschillende taken.

Opleveringstermijn vastleggen is een kwestie van “refinen”

Voor de opleveringstermijn geldt overpromised = underdelivered. Ofwel, wat verkocht is moet wel haalbaar zijn. Een opdrachtgever kan niet altijd goed inschatten hoeveel tijd een project of release kost en verwacht meer dan mogelijk. Dat is al helemaal zo bij IT-projecten waarbij de opdrachtgever soms zelf geen kennis van softwareontwikkeling heeft. 

Daarom is het belangrijk dat de projectleider al in de beginfase bij het project wordt betrokken om als nodig de verwachtingen van de klant bij te stellen. Dan kan er overeenstemming worden bereikt over wat het minimale haalbare is binnen een bepaalde tijd. De projectleider draagt dus actief bij bij een goed opdrachtgeverschap. 

Tips projectmanagement deadlines halen

Deadlines van deliverables

Vervolgens moeten alle taken in het juiste tijdsbestek geplaatst worden. Het plannen van het taak-tijdschema is problematisch omdat mensen vaak de neiging hebben om de tijd die nodig is om taken uit te voeren te onderschatten (ongeacht hun ervaring uit het verleden). Ook zijn er altijd onvoorziene zaken, van binnenuit of buitenaf, die de planning onverwacht kunnen beïnvloeden.

Als een projectschema op onnauwkeurige taak-tijdinschattingen is gebaseerd, zal de eerste taak die langer duurt dan verwacht meteen tot het uitlopen van de hele planning leiden. Hierdoor kunnen dan weer extra middelen vereist zijn om te helpen bij het inhalen van de verloren tijd.

Tips voor het halen van deadlines

Hoe bepaal je dan de juiste tijdsplanning? Creëer een buffer van tijd voor eventuele calculatiefouten of onvoorziene zaken.

Het komt erop neer dat je de taak-tijdsinschattingen met een bepaald percentage verhoogt. Dus plan bijvoorbeeld alle driedaagse taken in voor vijf dagen. Of, als je weet dat ad-hoc verzoeken 20% van de tijd van je team in beslag nemen, verhoog dan hun taak-tijdsinschattingen met 20%.

Als je tijdens de planning een beetje speling in het projectschema’s hebt ingebouwd, blijf je ondanks onvoorziene tegenslagen toch binnen je deadlines.  

Tools voor tijdsplanning

Er zijn project management tools met functionaliteit voor tijdsregistratie, zodat je kunt bijhouden hoe lang het duurt om bepaalde taken uit te voeren. Je kunt ook bijhouden wanneer en waarom er sprake is van uitloop in tijd, zodat je inzichtelijk maakt welke taken in toekomstige projecten meer of minder tijd nodig hebben.

Uit ons onderzoek blijkt dat de groep die projectmanagement software gebruikt minder problemen heeft met het organiseren van taken dan de groep die geen projectmanagement software gebruikt. 29% van de niet-gebruikers geeft aan dat het organiseren van taken een oorzaak van het falen van projecten is, tegenover 21% van de groep die wel project management software gebruikt. 

Op Capterra kun je project management tools filteren op de feature ‘tijd en onkosten bijhouden’, dan krijg je een lijst te zien met tools die deze functie hebben. 

2. Te weinig resources beschikbaar – 27% bedrijven worstelt hiermee

Resources of middelen zijn de mensen die het projectwerk doen. Het effectief beheren van resources is een uitdaging voor 27% van de ondervraagde bedrijven. Dit probleem doet zich vaak voor wanneer er aan meerdere projecten tegelijk wordt gewerkt. 

Een van de redenen kan zijn dat er een gebrek aan transparantie is in de werklast van werknemers en dus een gebrek aan inzicht in een optimaal gebruik van de middelen.

Uit onderzoek blijkt dat slechts 40% van de werkweek van een medewerker wordt besteed aan functiespecifieke taken – de overige 60% wordt gevuld met vergaderingen, e-mails, administratieve taken, niet-projectmatig werk, etc. Desondanks plannen veel leidinggevenden nog steeds projecten in de veronderstelling dat medewerkers 100% van hun tijd kunnen en zullen besteden aan het project. Dit leidt tot onnauwkeurige taak-tijd schattingen.

Ten tweede weten veel leiders niet of accepteren ze niet dat het optimale gebruik van de middelen tussen 70% en 80% ligt – niet 100%. 

Tips voor het beheren van middelen

Wanneer je meerdere projecten vanuit dezelfde resourcepool bemant, is de kans groot dat je voor elk project vergelijkbare rollen nodig hebt, bijvoorbeeld een ontwerper en een ontwikkelaar. Dan moet je rekening houden met de werklast van iedere resource en met taakafhankelijkheid. De ontwikkelaar kan niet tegelijkertijd aan project A en B werken. En de designer kan pas beginnen met zijn werk als het werk van de ontwikkelaar af is. 

Met Excel is het onbegonnen werk om projectmiddelen in meerdere projecten tegelijkertijd te beheren. Daar heb je een speciale toepassing voor nodig die in staat is de aankomende beschikbaarheid te bekijken, behoeften te voorspellen en ‘placeholders’ in te plannen, alsmede om real-time updates en wijzigingen in de planning weer te geven en je te waarschuwen wanneer medewerkers overbelast raken of zijn. Je kunt hiervoor speciale resource planning software gebruiken of projectmanagementsoftware met mogelijkheden voor projectplanning en resourcemanagement.

tijd- taak inschattingen maken
Team tijdlijn in PM planning tool Toggle (bron)

3. Niet goed organiseren van verschillende taken – 24% komt hierdoor in de knoop

De organisatie van de verschillende taken is het volgende knelpunt op de lijst. Dit begint allereerst bij een goede voorbereiding van hele praktische zaken als de werkwijze. Hoe vaak zijn er meetings, welke tools worden er gebruikt, bijvoorbeeld voor de chat, om te meeten, voor ideation en de planning.  

project management tips Eelkje visser

Tips voor het organiseren van taken

Voor het organiseren van taken is het nuttig om een een Work Breakdown Structure (werkschema) te maken. Dit is een ontbinding van het project in deelprojecten die op hun beurt weer worden uitgesplitst in deeltaken net zo lang totdat er duidelijk hanteerbare taken te definiëren zijn. Met een WBS kun je zien hoe veranderingen in de scope (en de daarop volgende tijdlijn en middelen) je project zullen beïnvloeden.

Tools voor het organiseren van taken

Project management tools met robuuste planningsmogelijkheden, zoals Gantt-grafieken, kunnen helpen bij het maken van een WBS. Een Gantt-diagram is een grafische weergave van een project, waarbij de scope op de y-as wordt weergegeven ten opzichte van het schema op de x-as. Het maken van wijzigingen in de scope op een digitale Gantt-grafiek (ook wel een “dynamische tijdlijn” genoemd) zal automatisch veranderingen in de volgende taken weergeven.

sorting order pm
Herordenen van taken in een Gantt-grafiek in Wrike (bron)

4. Gebrekkig kostenbeheer – 54% ondervraagde bedrijven overschrijdt regelmatig budget.

Gebrekkig kostenbeheer is nauw verbonden met het overschrijden van deadlines. Want als deadlines niet worden gehaald dan moeten er meer uren gedraaid worden en daar zitten extra kosten aan verbonden. 46% van de ondervraagde bedrijven blijft goed binnen hun budget. 80% tot 100% van hun projecten wordt binnen het geplande budget afgerond. 54% van de bedrijven overschrijdt echter regelmatig het budget. Minder dan 80% van hun projecten wordt binnen het geplande budget afgerond. 

gebrekkig kostenbeheer project management

Oorzaken van budgetoverschrijding kunnen bij een verkeerde planning liggen, maar ook bij het oplopen van vertraging tijdens de uitvoer van het project. Zo kan het bijvoorbeeld gebeuren dat er halverwege een project een verkeerde technische keuze is gemaakt en iets over moet. Ook grote veranderingen in omstandigheden zoals corona kunnen een bedreiging vormen voor de kosten. 

Nu vanwege Corona duurden veel dingen langer. Klanten deden er langer over om te antwoorden, mensen waren niet bereikbaar en projecten vielen stil waardoor de planning uitliep. Hierdoor was veel flexibiliteit nodig om het project af te maken. Opdrachtgever en opdrachtnemer moesten elkaar tegemoet gekomen.

Eelkje Visser, Product Manager/Product Owner

 

Als het een commerciële klant is zit er wellicht wel wat speling in het budget en kan er extra geld vrijgemaakt worden. Of je kunt elkaar tegemoet komen en de extra kosten fifty-fifty delen met de klant. Als het een overheidsproject is dan wordt het echter heel erg lastig. Overheidsinstanties werken met vaste jaarlijkse budgetten en zijn niet flexibel. 

Tips voor budgetbeheersing

Om deze en andere risico’s beter in te schatten en de resultaten van een project beter te beheersen wordt risicomanagement toegepast. Potentiële bedreigingen van een project, bijvoorbeeld veroorzaakt door uitloop van planning of budget, worden opgenomen in een risicoanalyse. Een risicoanalyse zet alle risico’s van een project op een rijtje om de kans dat het risico optreedt te verkleinen en de gevolgen van het risico te beperken. Daarbij worden ook de bijpassende beheersmaatregelen vermeld.  81% van de ondervraagde bedrijven voert risicomanagement bij projecten uit, blijkt uit ons onderzoek

Risicomanagement is een constant proces, dat zich na elke projectfase herhaalt. Uit ons onderzoek blijkt dat bedrijven die vóór en tijdens het project risicomanagement uitvoeren minder problemen hebben met kostenbeheer dan bedrijven die alleen voor of alleen tijdens het project risicomanagement uitvoeren. 

Risicomanagement software helpt organisaties de blootstelling aan bedrijfs- en operationele risico’s te verminderen, de kwaliteit te verbeteren en verliezen te minimaliseren door beter gegevensbeheer. 

5. Moeite met reageren op onverwachte problemen – oorzaak van mislukking voor 19%

Wat gebeurt er echter als de opdrachtgever tijdens het project een aanpassing vraagt? Of wat gebeurt er als de omstandigheden veranderen en de eisen niet meer overeenkomen met de realiteit zoals tijdens corona kon gebeuren? 13% van de ondervraagde bedrijven zegt dat slecht beheerde wijzigingen in de scope de oorzaak zijn van het mislukken van projecten. 19% zegt dat niet goed reageren op onverwachte problemen oorzaak van mislukking is.   

Dit is vooral het afgelopen jaar relevant geweest vanwege de coronacrisis. De noodzaak van projecten veranderde, mensen hadden opeens andere dingen aan hun hoofd en prioriteiten verschoven. De scope of doelgroep van het project veranderde ook plots. 

Eelkje Visser

Tips voor wendbaarheid

Als er Agile gewerkt wordt kan er soepeler met veranderingen worden omgegaan. Niet alles staat namelijk al van te voren vast zoals bij de klassieke waterval-aanpak. In het projectplan is juist ruimte voor aanpassingen gelaten en er wordt wendbaar gewerkt in kleine multidisciplinaire teams die vooral experimenterend tot oplossingen komen.

voordelen agile projectmanagement

19% van de ondervraagde bedrijven gebruikt agile methoden. De respondenten uit ons onderzoek komen uit verschillende sectoren en functiegebieden van het midden- en kleinbedrijf van Nederland. Onder de respondenten uit de IT-sector ligt het percentage dat agile werkt een stuk hoger (52%). 

Het grootste voordeel van agile, zo blijkt uit het State of Agile 2020, een internationaal onderzoek onder 1.121 professionals uit de softwarebranche van Organize Agile in samenwerking met de Hogeschool Utrecht, is het aanpassingsvermogen bij veranderende prioriteiten (aangegeven door 70%). Door met frequente kleine releases te werken kunnen bedrijven tijdig tegemoet komen aan de veranderende behoeften van klanten en dat is in crisistijd belangrijker dan ooit. Agile werkt trouwens niet alleen voor IT-afdelingen, maar voor alle onderdelen van de organisatie. 

En nu? Bekijk onze online catalogus met agile projectmanagement tools

Onderzoeksmethodologie

Voor dit artikel is gebruik gemaakt van een online enquête uitgevoerd onder 219 full time en part-time medewerkers uit het midden en kleinbedrijf in Nederland,  freelancers of eenmanszaken uitgesloten, onder verschillende sectoren.  Alle deelnemers zijn mede- of eindverantwoordelijk voor de uitvoer van projecten binnen hun organisatie en hebben het afgelopen jaar op z’n minst één project uitgevoerd. Het onderzoek liep in Maart 2020.

Wat is PropTech? De digitalisering van de vastgoedsector

wat is proptech

Het is nog maar een aantal jaar terug dat het kopen of huren van een huis startte via een krantenbericht of internetadvertentie van een makelaar. Na het spotten van een huis belden we de makelaar voor een bezichtiging. Dit is allemaal radicaal veranderd sinds PropTech een plaats in de vastgoedsector heeft ingenomen. Het klinkt veelbelovend, maar wat is PropTech nou precies?

Wat is PropTech?

PropTech komt van het Engelse Property Technology en is te definiëren als de verzameling van innovatieve technologieën die in de vastgoedsector worden gebruikt. In de VS wordt ook wel de term Retech gebruikt. Er verschijnen steeds meer tools die gebruik maken van technologieën omtrent financiën, virtual reality, huisautomatisering en Big Data.

PropTech wordt steeds groter, zoals onder meer blijkt uit de toename van PropTech investeringen in de VS.

Blijf lezen om meer te weten te komen over PropTech en de oplossingen en de voordelen zijn door deze dienst.

Welke tools biedt PropTech?

Nu we hebben besproken wat PropTech is, sommen we een aantal voorbeelden voor je op met betrekking tot het gebruik van de bijbehorende technologie.

Marketplace- en peer to peer-platforms

Je kent en gebruikt vast wel portals als Funda. Zulke websites, ook wel bekend als marketplaces, gebruiken steeds meer PropTech tools om de banden tussen huurders, eigenaars en makelaars te vergemakkelijken. Dit gebeurt bijvoorbeeld door de mogelijkheid te bieden om berichten te sturen via het platform, reserveringen in te plannen of een virtuele tour te nemen in het huis.

In het geval van de peer to peer-platforms – van persoon tot persoon – laat direct contact tussen verkoper en koper toe via direct messaging tools. Zo worden de tussenpersonen weggehaald. Het bekendste bedrijf dat gebruikt maakt van deze soort technologie is AirBnB, een site waarmee je gemakkelijk kan overnachten in woningen over de hele wereld.

Virtuele tours

De vastgoedsector heeft PropTech tools die een virtueel bezoek van een aangeboden locatie mogelijk maken ingevoerd. Sommige van deze oplossingen maken zelfs gebruik van een 3D-model van het huis waarbij 360º-foto’s worden gebruikt, waarmee een gebruiker iedere kamer kan bezoeken via een computer of smartphone. Dit is nog populairder geworden, vanwege de pandemie waarin fysiek contact en de mobiliteit beperkt zijn.

Er zijn verschillende tools om 3D-modellen van huizen te maken. Daarmee kan, dankzij 360º-foto’s of grafische simulaties, een virtuele maquette gemaakt worden van het huis.

Bovenop 3D-modellen zijn er ook bedrijven die virtual reality software gebruiken om de gebruiker een unieke ervaring te bieden. De gebruiker kan zo zijn potentiële huis goed bezoeken, via de smartphone of met een virtual reality-bril, zonder zijn huidige huis uit te gaan. Het is zelfs mogelijk nog niet-bestaande huizen te visualiseren. Zo kan de koper een weloverwogen keuze maken over hoe het huis eruit moet zien.

Gebruik van Big Data voor data-analyse

Er zijn verschillende beschikbare Big Data tools, waarmee het mogelijk is volledig gebruik te maken van PropTech in de vastgoedsector. Big Data biedt toegang tot een grote hoeveelheid data om daarmee het gedrag van een bepaald segment van de bevolking te analyseren. Deze data zijn de talloze gegevens en informatie die we dagelijks delen met de (digitale) bedrijven waarvan we diensten gebruiken.

Deze informatie is zeer bruikbaar wanneer toekomstige scenario’s geanalyseerd en geïdentificeerd moeten worden voordat de concurrenten dat doen. De data die voortkomen uit Big Data kunnen helpen om potentiële klanten te identificeren door bijvoorbeeld te laten zien waar een specifieke deel van de bevolking met een bepaald inkomen heen verhuist. Het kan een afname of toename in de (ver)koopactiviteit van huizen in een bepaald gebied en de gebieden met meer rentabiliteit tonen.

Financieringsplatforms en platforms voor financiële transacties

Het beheer van de financiën is essentieel in iedere sector van de industrie. Daarom zijn er tools voor het beheer van de financiën die op vandaag een cruciale bondgenoot voor MKB’s. Behalve digitale controle- en preventietools introduceert PropTech ook een ander soort handige tool voor de vastgoedsector.

Het verkrijgen van financiering is traditioneel iets dat via de banken gaat. PropTech laat microfinanciering toe, ook wel bekend als crowdfunding, waarmee het mogelijk is om een netwerk van investeerders te bereiken dat reikt van particulieren tot bedrijven.

PropTech tools maken het ook mogelijk om geldtransacties te verwezenlijken met oplossingen die bekend staan als FinTech. Het voornaamste voordeel in het gebruik van deze technologieën is een vermindering in de uitgaven van deze financiële handelingen in vergelijking met de traditionele bank, omdat extra handmatige handelingen op een kantoor worden voorkomen en het mogelijk is om een alternatief betalingssysteem te gebruiken, zoals cryptogeld.

De voornaamste voordelen van PropTech in de vastgoedsector

Nu je weet wat proptech is en welke toepassingen er zijn, vraag je je misschien af of het daadwerkelijk handig is om dit soort tools te implementeren in jouw bedrijf. Dit zijn de voornaamste voordelen van het gebruik van PropTech:

 • Het geeft extra waarde aan de aangeboden dienst van een vastgoedbedrijf en biedt voordelen voor zowel de gebruiker als het bedrijf. Bovendien is het met de toename van technologie in alle sectoren vitaal om te investeren in PropTech tools om zo boven de concurrentie uit te steken.
 • Het vergemakkelijkt het contact tussen verkoper en koper. Door gebruik te maken van peer to peer-communicatie worden tussenpersonen verwijderd en de ervaring van de communicatie tussen eigenaar en huurder/koper verbeterd via direct messaging apps.
 • Het maakt het mogelijk om virtuele bezoeken van het pand te organiseren via een bericht gepubliceerd op een vastgoedplatform. Dit blijkt een groot voordeel te zijn, vooral tijdens de COVID-19-pandemie, omdat het aantal fysieke bezoeken zo afneemt, waardoor tevens de tijd waarin professionals actief moeten zijn wordt verminderd.
 • Door gebruik te maken van Big Data-tools is het mogelijk om waardevolle informatie te verkrijgen en analyseren voor onderzoek naar bepaalde profielen van toekomstige kopers. Deze data laten het bovendien toe om een zoektocht naar mogelijke kopers uit een bepaalde inkomstengroep te verfijnen.

PropTech gaat nog veel bieden in de huidige maatschappij en de toekomst. Het wordt steeds meer geïmplementeerd op wereldwijde schaal en er zijn steeds meer bedrijven die dit soort oplossingen bieden. De realiteit is dat investeren in dit soort tools van slechts een optie naar een noodzaak is doorgegroeid voor alle bedrijven in de vastgoedsector.

En nu? Bekijk onze catalogus met vastgoedbeheer software  om de juiste tool te vinden

Was ist PropTech und welche PropTech Software gibt es? Die Revolution der Immobilienbranche

Was ist PropTech?

Wenn wir vor einigen Jahren ein Haus kaufen oder mieten wollten, haben wir die Kleinanzeigen in Zeitungen durchsucht und Immobilien markiert, an denen wir interessiert waren. Anschließend haben wir den Eigentümer oder die Immobilienagentur telefonisch kontaktiert. All dies hat sich seit dem Aufkommen von PropTech im Immobiliensektor radikal geändert. Doch was ist eigentlich PropTech?

Was ist PropTech und welche PropTech Software gibt es?

Was ist PropTech?

PropTech kommt vom Englischen Property Technology und definiert sich durch eine Reihe von innovativen Technologien, die im Immobiliensektor genutzt werden. Es taucht immer mehr PropTech Software auf, die in Zusammenhang mit Technologien wie Finanzen, der virtuellen Realität der Hausautomation und Big Data steht.

Lies weiter, um mehr über PropTech, PropTech Software und die Vorteile dieser Art von Service zu erfahren.

PropTech Unternehmen in Deutschland

PropTech Unternehmen unterstützen die eher analoge Branche bei den Herausforderungen der digitalen Transformation. In den letzten Jahren zeigt sich hier ein deutliches Wachstum. Proptech.de zählt im Moment 452 PropTech Unternehmen in Deutschland. Der Sektor knackt damit im Juni dieses Jahres die 400er Marke.

Die weltweite Pandemie trägt auch ihren Beitrag zum Wachstum von PropTech bei. So kann die Anzahl der persönlichen Kontakte durch virtuelle Besichtigungen reduziert wird. Die Anzahl der PropTechs ist im Juni gegenüber der letzten Zählung im März 2020 insgesamt um 67 Unternehmen gestiegen.

Welche PropTech Software gibt es?

Nachdem wir nun schon über PropTech und seine Anwendungsbereiche gesprochen haben, möchten wir einige Beispiele für seine Verwendung mit den entsprechenden Technologien auflisten.

Marktplätze und Peer-to-Peer-Plattformen

Mit Sicherheit kennst und nutzt du Portale wie idealista und immobilienscout24. Diese Webseiten, die als Marktplätze bekannt sind, implementieren zunehmend PropTech Software, um Geschäftsbeziehungen zwischen Mietern und Eigentümern sowie Immobilienagenturen zu verbessern. Nutzer können beispielsweise Nachrichten von der Plattform aus versenden, Reservierungen vornehmen oder Häuser virtuell besuchen.

Bei Peer-to-Peer-Plattformen (von Englisch, Person zu Person) ermöglicht PropTech den direkten Kontakt zwischen Eigentümer und Käufer/Vermieter über Instant-Messaging-Tools, wodurch Vermittler wegfallen. Das bekannteste Unternehmen bei der Verwendung dieser Art von Technologie ist Airbnb.

Virtuelle Besichtigungen

Der Immobiliensektor hat PropTech Software implementiert, die einen virtuellen Besuch der angebotenen Immobilie ermöglichen. Einige dieser Lösungen umfassen ein 3D-Modell des Hauses, das 360-Grad-Fotos integriert, sodass der Benutzer jeden Raum von seinem Computer oder Smartphone aus besuchen kann. Da wir uns aktuell in Zeiten einer Pandemie befinden, wo Bewegungen und körperlicher Kontakt begrenzt sind, ist diese Technologie derzeit auf dem Vormarsch.

Es gibt einige Tools zum Erstellen von 3D-Modellen von Häusern, die es ermöglichen, ein virtuelles Modell der Immobilie aus 360-Grad-Fotos zu erstellen oder diese vollständig mit Grafiken zu simulieren.

Neben der 3D-Modellierung gibt es Unternehmen, die Virtual-Reality-Software verwenden, um Nutzern ein einzigartiges Erlebnis bieten zu können. Der Interessent kann die jeweilige Immobilie über das Smartphone oder mit einer Virtual-Reality-Brille besuchen, ohne dabei sein Haus zu verlassen. Es lassen sich sogar Gebäude visualisieren, die gebaut werden sollen. Das kann das Treffen einer Investitionsentscheidung erleichtern, da mehr Informationen vorliegen.

Verwendung von Big Data zur Analyse von Daten

Es gibt einige Big-Data-Tools, die es ermöglichen, das volle Potenzial von PropTech in der Immobilienbranche auszuschöpfen. Die Big Data gewährt Zugriff auf eine große Datenmenge, um das Verhalten eines bestimmten Teils der Bevölkerung zu analysieren. Diese Daten teilen wir alle täglich mit digitalen Unternehmen, deren Dienste wir nutzen.

Besagte Informationen sind äußerst hilfreich, wenn Szenarien analysiert und Chancen identifiziert werden sollen, bevor die Konkurrenz es tut. Die aus Big Data extrahierten Daten können dabei helfen, potenzielle Kunden zu identifizieren und beispielsweise zu zeigen, an was für Orte Teile der Bevölkerung mit einem bestimmten Einkommen ziehen. Die Daten können uns auch die Abnahme oder Zunahme der Kaufaktivität von Eigenheimen in einer bestimmten Region zeigen und Orte mit höherer Rentabilität identifizieren.

Plattformen für Finanzierung und Finanztransaktionen

Das Finanzmanagement nimmt in jeder Branche einen wichtigen Stellenwert ein. Aus diesem Grund gibt es Tools für das Finanzmanagement, die heute für jedes KMU ein essenzieller Verbündeter sind. Neben der Verwendung dieser Art von digitalen Steuerungs- und Prognosetools führt PropTech weitere sehr nützliche Tools für den Immobiliensektor ein.

Der traditionelle Weg zur Finanzierung einer Immobilie führte über Banken. PropTech in der Immobilienbranche ermöglicht die Verwendung von Mikrofinanz-Tools, die als Crowdfunding bekannt sind und Zugang zu einem Netzwerk von Investoren eröffnen, das von Einzelpersonen bis hin zu Unternehmen reichen kann.

PropTech Software ermöglicht auch die Durchführung von Geldtransaktionen mit Lösungen, die unter den Bereich der Finanztechnologie fallen. Der Hauptvorteil bei der Verwendung dieser Technologien ist die Reduzierung der Kosten im Vergleich zu denselben Finanzvorgängen, die mit herkömmlichen Bankgeschäften durchgeführt werden. Das hängt damit zusammen, dass keine manuellen Vorgänge in einem Büro erforderlich sind und alternative Zahlungssysteme wie Kryptowährungen verwendet werden können.

Die Hauptvorteile von PropTech in der Immobilienbranche

Da du nun weißt, was PropTech ist und welche Lösungen es bietet, fragst du dich möglicherweise, ob es wirklich praktisch ist, diese Art von Werkzeug in dein Unternehmen zu implementieren. Das sind die Hauptvorteile der Nutzung von PropTech:

 • PropTech ermöglicht einen Mehrwert für den Service eines Immobilienunternehmens und bietet sowohl Nutzern als auch Unternehmen Vorteile. Angesichts des branchenübergreifenden Einsatzes von Technologie ist die Investition in Immobilien PropTech Software von entscheidender Bedeutung, um sich von der Konkurrenz abzuheben.
 • Es erleichtert den Kontakt zwischen Verkäufer und Käufer. Durch die Nutzung von Peer-to-Peer-Kommunikation werden Vermittler beseitigt und die Kommunikationserfahrung zwischen Eigentümer und Mieter durch Instant Messaging-Apps verbessert.
 • Es ermöglicht virtuelle Besuche der Immobilie durch die auf einem Immobilienportal veröffentlichte Anzeige, was insbesondere während der COVID-19-Pandemie ein großer Vorteil ist, da die Anzahl der persönlichen Besuche reduziert wird. Darüber hinaus haben die Fachleute einen geringeren Zeitaufwand.
 • Mithilfe von Big Data-Tools lassen sich sehr wertvolle Informationen für die Untersuchung bestimmter Profile wie die zukünftiger Käufer analysieren und einholen. Diese Daten ermöglichen zudem, die Suche nach potenziellen Kunden mit einer gewissen Zahlungsfähigkeit zu verfeinern.

PropTech ist gekommen, um zu bleiben. Es wird weltweit implementiert und es gibt immer mehr deutsche Unternehmen, welche entsprechende Lösungen anbieten. Die Realität ist, dass Investitionen in diese Art von Tools für alle Unternehmen des Immobiliensektors von einer Option zu einer Notwendigkeit geworden sind.

Wie geht es weiter? Wirf einen Blick auf unser Immobilienmanagement Software Verzeichnis, um das passende Tool zu finden.

¿Qué es PropTech? Descubre la revolución de la industria inmobiliaria

Qué es PropTech inmobiliario

Qué es PropTech inmobiliario

Hace algunos años, si queríamos comprar o alquilar una vivienda, recurríamos a los anuncios clasificados en los periódicos, marcábamos los inmuebles que estábamos interesados y posteriormente contactábamos por teléfono al propietario o la agencia inmobiliaria. Todo esto ha cambiado radicalmente desde que PropTech se ha introducido en el sector inmobiliario. Pero ¿qué es PropTech?

¿Qué es PropTech?

PropTech viene del inglés Property Technology y se define como el conjunto de tecnologías innovadoras usadas en el sector inmobiliario. Cada vez están apareciendo más herramientas que incluyen tecnologías relacionadas con las finanzas, la realidad virtual, la domótica y Big Data.

Sigue leyendo para conocer más sobre qué es PropTech, las soluciones que ofrece, así como las ventajas de utilizar este tipo de servicios.

PropTech en números

Según muestran los datos, la inversión para Proptech en España, pasó de 60 millones de euros en 2017 a 150 millones en 2018. 

Sin embargo, según Spanish Proptech, en 2019, dos tercios de las empresas españolas del sector inmobiliario han destinado menos del 5 % a innovación y tecnología. Por lo que aún queda mucho camino por recorrer en nuestro país a fin de adoptar nuevas tecnologías en este sector.

¿Qué herramientas ofrece PropTech?

Ahora que ya hemos hablado de qué es PropTech y de su alcance en nuestro territorio, te enumeramos algunos ejemplos de su uso con su tecnología correspondiente .

Plataformas Marketplace y peer to peer

Seguro que conoces y utilizas portales tales como idealista o fotocasa. Estos sitios web, conocidos como marketplaces están implementando cada vez más herramientas PropTech para facilitar las relaciones de negocio entre inquilinos y propietarios, así como de las agencias inmobiliarias al permitir, por ejemplo, enviar mensajes desde la propia plataforma, hacer reservas o visitar la vivienda de forma virtual.

En el caso de las plataformas peer to peer (del inglés, persona a persona), permiten el contacto directo entre propietario y arrendador o comprador a través de herramientas de mensajería instantánea, eliminando así los intermediarios. La empresa más conocida en el uso de este tipo de tecnología es Airbnb.

Visitas virtuales

El sector inmobiliario ha implantado herramientas de PropTech que permiten realizar una visita virtual la propiedad ofertada. Algunas de estas soluciones incluyen un modelo 3D de la vivienda que integra fotografías 360º, en la que el usuario puede visitar cada estancia desde su ordenador o smartphone , algo que está en auge ahora mismo debido a la situación con la pandemia, donde se está limitando los desplazamientos y el contacto físico. 

Existen varias herramientas para la creación de modelos 3D de viviendas que permiten crear una maqueta virtual del inmueble a partir de fotografías en 360 º o totalmente simuladas en gráficos.

A parte del modelado en 3D, hay negocios que están usando software de realidad virtual a fin ofrecer al usuario una experiencia única. El usuario puede visitar el inmueble sin moverse de casa, a través del smartphone o usando unas gafas de realidad virtual. Incluso se puede visualizar edificios que están por construirse y de esta forma tomar una decisión de inversión con más información de cómo sería la vivienda.

Uso del Big Data para el análisis de datos

Hay varias herramientas de Big Data disponibles que permiten aprovechar todo su potencial para el PropTech inmobiliario. El Big Data permite acceder a una gran cantidad de datos a fin de analizar el comportamiento de cierto segmento de la población. Estos datos son los que todos compartimos a diario con las empresas digitales de las que usamos sus servicios.

Esta información es extremadamente útil a la hora de analizar futuros escenarios e identificar oportunidades antes que lo haga la competencia. Los datos extraídos del Big Data, pueden ayudar a identificar clientes potenciales, mostrando, por ejemplo, a qué determinada zona se está mudando un segmento de la población con ciertos ingresos. También nos puede mostrar la disminución o aumento de la actividad de compra venta de vivienda en cierta zona e identificar áreas con más rentabilidad.

Plataformas para financiación y transacciones financieras

La gestión financiera es esencial en cualquier sector de la industria. Para ello, existen herramientas para la gestión financiera que se han convertido hoy en día en un aliado imprescindible para cualquier pyme. Pero aparte de usar este tipo de herramientas digitales de control y previsión, PropTech introduce otro tipo de herramientas muy útiles para el sector inmobiliario.

Tradicionalmente, la forma de conseguir financiación ha sido de la mano de entidades bancarias. El PropTech inmobiliario permite usar herramientas de microfinanciación conocidas como crowdfunding, las cuales permiten acceder a una red de inversores que pueden ir desde particulares a empresas.

Las herramientas de PropTech también posibilita realizar transacciones de dinero usando soluciones conocidas como las FinTech. La principal ventaja en el uso de estas tecnologías es la reducción en los gastos frente a las mismas operaciones financieras realizadas con la banca tradicional, ya que se evita tener que hacer operaciones de forma manual en una oficina y permite el uso de sistemas de pago alternativo como las criptomonedas.

Las ventajas principales de PropTech inmobiliario

Después de conocer qué es PropTech y algunos de las soluciones que ofrece, quizá te preguntas si realmente conviene implementar este tipo de herramientas en tu empresa. Estas son las principales ventajas del uso de PropTech:

 • Permite añadir valor al servicio prestado por una empresa inmobiliaria y ofrece beneficios tanto para el usuario como para la empresa. Además, con el auge en el uso de tecnología en todos los sectores, invertir en herramientas de PropTech inmobiliario es vital a fin de destacarse de la competencia.
 • Facilita el contacto entre vendedor y comprador. Usando la comunicación peer to peer, se eliminan intermediarios y se mejora la experiencia en la comunicación entre el propietario y el inquilino por medio de apps de mensajería instantánea.
 • Permite realizar visitas virtuales del inmueble a través del anuncio publicado en algún portal inmobiliario resulta ser una gran ventaja, sobre todo durante la pandemia del COVID-19, ya que se reducen el número de visitas de forma presencial, minimizando asimismo el tiempo empleado por los profesionales a este fin.
 • Al usar herramientas de Big Data, se puede analizar y obtener información muy valiosa para la investigación de ciertos perfiles como futuros compradores. Estos datos permiten además afinar la búsqueda de potenciales clientes con cierta solvencia económica.

PropTech ha llegado para quedarse, se está implementando a nivel mundial y cada vez existen más empresas españolas que ofrecen este tipo de solución, la realidad es que invertir en este tipo de herramientas ha pasado de ser una opción a una necesidad para todas las empresas del sector inmobiliario.

¿Buscas software de gestión de propiedades inmobiliarias? Consulta nuestro catálogo.

 

¿Cómo ha revolucionado el modelo BIM la industria de la construcción?

Modelo BIM

Modelo BIM

Una de las disrupciones tecnológicas que revolucionó por completo la industria de la construcción y el paradigma de la edificación ha sido la llegada y utilización de los programas y el modelo BIM.

Lo que para las grandes empresas es una herramienta de trabajo diario, para las pymes mexicanas es aún desconocido. Lo más importante es saber que se trata de una innovación que merece la pena descubrir por las ventajas que ofrece.

Pero, ¿a qué nos referimos con el modelo BIM?

Qué es un modelo BIM

BIM (Building Information Modelling) no solo es un paquete de herramientas de diseño y dibujo tridimensional para el sector de la arquitectura. Es un sistema de trabajo que ha estandarizado el sector de la construcción.

El modelo BIM consiste en la utilización y manejo de un único modelo virtual de datos e información de un proyecto de construcción por todos los profesionales relacionados en éste: arquitectos, ingenieros, paisajistas, aparejadores, diseñadores, técnicos e instaladores, promotores (públicos y privados), inversores hasta constructoras, entre otros.      

Esto permite que todos los implicados, durante todo el ciclo de vida de una obra de ingeniería, por ejemplo, un edificio de viviendas, trabajen desde una perspectiva global y completa.

A través de un único modelo de información todos los actores comprometidos en un proyecto pueden en tiempo real aportar, modificar y acceder a los datos de una forma organizada. Esto reduce el riesgo de pérdida de datos, facilita una eficiente gestión, arquitectura y construcción de una obra y consigue mejores resultados finales.

En definitiva, el modelo BIM cambió la manera en la que se diseñan, construyen, gestionan y funcionan las infraestructuras. 

Principales ventajas del modelo BIM

 • Vista detallada del diseño del proyecto: el modelo BIM reduce el proceso de diseño de un proyecto. Todos los profesionales implicados en una obra introducen y modifican en tiempo real información relacionada con sus tareas en un único proyecto de trabajo. Esto reduce errores en etapas posteriores.
 • Reducción de problemas y conflictos: BIM reduce los conflictos que puede tener un proyecto de construcción al estar involucrados muchos profesionales que interaccionan entre sí. Esto se debe a que todos utilizan un mismo modelo de trabajo, en el que en tiempo real pueden ver cambios y realizar modificaciones, evitando malentendidos con respecto a la información de un proyecto. 
 • Mejora la productividad: la utilización del modelo BIM aumenta y mejora la productividad de los profesionales que trabajan en cualquiera de las fases de un proyecto. Por ejemplo, cuando se modela en 3D, se reducen los tiempos de producción, es posible identificar y corregir errores desde el principio y realizar comprobaciones periódicas para garantizar la calidad de los procesos. Todo esto produce un mayor retorno de la inversión.
 • Optimización de los procesos: con el modelo BIM, los usuarios acceden y utilizan la información actualizada y más importante para realizar sus tareas, consiguiendo optimizar los procesos al tener a mano lo que necesitan y apartar lo que es poco relevante para el proyecto. Así se reducen los tiempos y el esfuerzo necesario al trabajar con mucha documentación. 
 • Centralización de la información: al estar toda la información de una obra centralizada en un mismo modelo para todos, se reduce el riesgo de pérdida de información que puede ocurrir cuando un profesional o grupo de trabajo modifica los datos del proyecto.

Dimensiones BIM 

De acuerdo con el modelo BIM, las distintas etapas de diseño y gestión de una construcción se desarrollan en 7 dimensiones diferentes.  

 • 1ª Dimensión: Idea

Todo proyecto de construcción comienza en una idea inicial. Aquí se determina la localización, condiciones originarias de la estructura, consideraciones geométricas, costos, volúmenes de materiales, entre otros.

 • 2ª Dimensión: Boceto

Radica en preparar el boceto en el que se definen las características generales del proyecto de construcción: propuesta de los materiales, cargas estructurales, eficiencia energética y sostenibilidad.

 • 3ª Dimensión: Modelo gráfico 3D

Con toda la información recolectada de las dos primeras dimensiones, se crea el modelo gráfico tridimensional de la construcción para poder ser analizado en ese entorno. Se producen renders y animaciones.

 • 4ª Dimensión: Tiempo

Esta dimensión consiste en establecer plazos de ejecución y controlar los tiempos de construcción en todas las fases del proyecto. Esta planificación irá cambiando a medida que varíen las condiciones y características del proyecto.

 • 5ª Dimensión: Costo

Consiste en detallar, estimar costos, ir llevando un control de éstos a medida que el proyecto avance o se modifique y lograr que se cumplan. 

 • 6ª Dimensión: Análisis de sostenibilidad

La sexta dimensión consiste en elegir la alternativa óptima y más adecuada de sostenibilidad y eficiencia energética teniendo en cuenta todas las dimensiones del proyecto.

 • 7ª Dimensión: Gestión del ciclo de vida

En la séptima dimensión se localiza, gestiona y organiza toda la información de referencia de una obra a lo largo de su ciclo de vida. Contiene además datos sobre funcionamiento del edificio, instalaciones, mantenimiento, reparaciones, costos, garantía, fabricantes, etc.

Características de un programa BIM

Existen numerosos programas y programas BIM. Todos estos comparten características en común:

 • Las licencias de estos programas son muy costosas. En algunos casos, las actualizaciones del software son de pago;
 • Requieren especialización por parte de los profesionales que vayan a utilizar software BIM;
 • Brindan una metodología de trabajo colaborativa, en la que todos los profesionales pueden trabajar a la vez y en tiempo real;
 • Es posible realizar una gestión y control eficiente del proyecto;
 • Permiten crear diseños 3D de proyectos de construcción y añadir elementos de modelación y dibujo paramétrico;
 • Permite crear infografías, renders y animaciones;
 • Programas potentes e intuitivos, que permiten ahorrar costos y tiempo durante todo el ciclo de vida de un proyecto;
 • Estos programas ofrecen soporte y asesoramiento técnico constante.

Cómo se pueden beneficiar las pymes con los programas y procesos BIM en México

BIM es un sistema de trabajo imprescindible para las grandes compañías de arquitectura. Las grandes firmas lo utilizan por las múltiples ventajas que aportan. Sin embargo, muchas pymes mexicanas aún no han apostado por el modelo BIM debido al desconocimiento sobre los beneficios que le pueden brindar esta metodología.

Haciendo uso del modelo BIM, las pequeñas y medianas empresas del país pueden aumentar la productividad, optimizar el trabajo, reducir la pérdida de tiempo y gastos innecesarios, controlar y gestionar proyectos de construcción y aumentar los ingresos.  

BIM no solo es rentable para proyectos de gran envergadura. Con este modelo es posible aumentar la calidad, como valor añadido de gestión a cualquier tipo de proyecto, sea grande o pequeño.

Esto permitirá sacar el máximo partido a tu compañía, ganarte la confianza de tus clientes, asumir grandes proyectos y aumentar la cantidad de servicios que como empresa puedes cubrir. 

Tú también puedes apostar por esta metodología de trabajo colaborativo. No lo dudes y ¡da el salto al modelo BIM!

10 Software Companies in Australia To Watch In 2020

capterra's top ten software companies in australia

It’s been a strong year for software companies in Australia. Despite industries battling against turbulent market conditions, it’s forecasted that information technology spending will grow by 4.6% in 2020 (from an estimated $93.7 billion in 2019).

In this article, we reveal a list of Aussie software companies to watch in 2020.

capterra's top ten software companies in australia

As tech companies continue to boom in Australia, we’re making it our mission to highlight those that are consistently recognised by buyers for exceptional standards. We chose ten software development companies, based on a mixture of quantitative and qualitative signals taken from Capterra Australia

You can understand more about the selection methodology we took at the bottom of this article. Until then, keep reading to learn more about the companies and their products.

Top 10 Software Companies In Australia To Watch

1. Canva

Screenshot of Canva's interface.
Screenshot of Canva’s interface.

Headquarters: Surrey Hills, NSW

Software Category: Graphic Design 

Founded: 2012

Founders: Melanie Perkins, Cameron Adams, Cliff Obrecht

What is Canva?

Canva is a drag-and-drop design tool that enables its users to create graphics for digital marketing. The software doesn’t require extensive training to use it and has a freemium and paid-for subscription model. Users can access stock photos, fonts, illustrations, and choose from thousands of templates.

The journey of the startup is an inspiring tale—the Founders pitched more than 100 investors while on the hunt for seed funding. Today, the business is worth AUD$4.7 billion and Canva has more than 15 million users across 190 countries. Also, more than 1 billion designs have been created through the award-winning platform. 

2. Employment Hero

Employment Hero dashboard.
Screenshot of Employment Hero dashboard.

Headquarters: Sydney, NSW

Software Category: Human Resources (HR)

Founded: 2014

Founder: Ben Thompson, Dave Tong

What is Employment Hero?

Employment Hero is a cloud-based HR platform that combines HR software with financial services, scheduling and payroll software, as well as employee benefits. The software product serves small and medium-sized Australian businesses and targets professionals working within HR, payroll, and employee engagement and benefits.

Employment Hero began as a payroll and benefits system but changed its focus to help employees make the most of their work life. As a result, more than 4,500 Australian businesses use Employment Hero today to manage over 175,000 employees. On top of this, the business has won several awards, including LinkedIn’s Top Startups Award in 2018.

3. ServiceM8

ServiceM8 invoicing system
ServiceM8’s invoicing system shown on desktop and mobile devices.

Headquarters: Darwin, NT

Software Category: Field Service Management 

Founded: 2010

CEO: Kim Ford

What is ServiceM8?

ServiceM8 is a mobile and cloud-based technology used by trade and full service-based businesses. Primarily, it allows users to simplify operations and manage the interactions between their clients and hired staff. The application includes communication software, job dispatch systems, quoting and invoicing capability, as well as real-time visibility on job status and staff location.

In 2019, ServiceM8 released a range of new features to help their users reduce the administrative tasks that take over their day. The update included automated time tracking on job attendance, more GPS-based visibility of field staff, and built-in two-way SMS functionality for texting clients. Additionally, the new features are now available on the latest iOS app and can be downloaded on the App Store.

ServiceM8 serves any professional within a business, from individual field staff members to back-office staff, through to top-level management. 

4. Kounta

Kounta point of sale for restaurants
Kounta’s Point of Sale interface for restaurants.

Headquarters: Sydney, NSW

Software Category: Point of Sale

Founded: 2012

Founder: Nick Cloete

What is Kounta?

Kounta is a point of sale software used by thousands of stores and restaurants across the globe. The platform is cloud-based and it’s also available to download on smartphones, tablets and laptops. 

Kounta has gained popularity partly due to the number of integrations and add-ons available (such as social media apps and loyalty program software). It also includes accounting software, inventory management software, CRM software, and can run offline.

In 2019, Kounta announced it had been acquired by Lightspeed POS. As a result, the platforms have been able to bolster its presence in the Asia-Pacific market.

5. Rezdy

Redzy booking dashboard
Redzy’s booking dashboard.

Headquarters: Sydney, NSW

Software Category: Point of Sale

Founded: 2011

Founders: Hugo Sterin, Simon Lenoir

What is Rezdy?

Rezdy is a software-as-a-service (Saas) product used for the booking and distribution of tours and activities. The product started when its Founder, Simon Lenoir, worked in a dive centre in Thailand. Simon found he spent too many hours behind the desk carrying out administrative tasks than in the water teaching. So, he set out to solve this problem through technology.  

As well as Sydney, Australia, Rezdy has two supporting offices in America (Las Vegas and Raleigh) to help manage the thousands of tour and activity agents that use the platform. Rezdy has customers from more than 100 countries and has had more than $1.3 billion in bookings processed through its platform.

6. Qwilr

Qwirl splash functionality
Screenshot of Qwirl’s splash functionality.

Headquarters: Surry Hills, NSW

Software Category: Proposal Management 

Founded: 2014

Founders: Dylan Baskind, Mark Tanner

What is Qwilr?

Through Qwilr, users can create shareable web documents for clients to view on smartphones, tablets, and desktops. It sets out to remove graphic designers from smaller tasks to allow them to work on more important projects. Users without design backgrounds can use the tool to create web-based business brochures, proposals, reports, and much more. 

Qwirl is already a fully global operation with nearly half of its customers coming from the United States and Canada. The company has thousands of customers across 60 countries and has set out to achieve further growth closer to home.

In a recent interview with the Sydney Morning Herald, Tanner expressed his belief that Australia has a ‘special strength in design that will propel more local businesses into household name status.’

7. Skedda

Skedda booking system
Skedda’s booking system interface displayed in calendar format.

Headquarters: Melbourne, Vic

Software Category: Meeting Room Booking System

Founded: 2013

Founders: Jonathan Fagg, Sam Maurus

What is Skedda?

Universities, training centres, sports venues, co-working spaces, enterprises, healthcare centres, and community facilities use Skedda. 

According to Skedda’s website, the small business was ‘born from the need to scratch [their] own itch’, but quickly turned into the platform that exists today. The software combines booking calendars, online booking systems, user management, and the distribution of rules and policies of the venue use. 

Skedda is accessible via desktop, tablet, and smartphone devices. 

8. Avaza

Kanban board Avaza
Kanban board displayed through Avaza software.

Headquarters: Sydney, NSW

Software Category: Project Management

Founded: 2012

Founders: Behram Khan, Tim Kremer

What is Avaza?

More than 30,000 businesses use Avaza to deliver service-based work to clients. The platform targets small and medium-sized businesses to offer a project management platform within a range of budgets (free to US$39.95 per month with unlimited project collaborator seats). 

Users can coordinate projects with customers, track time and expenses, and send invoices. Tim Kremer and Behram Khan (long-time veterans of the Australian IT, media and consulting industries) founded the company in 2014. Due to its combination of project management software, financial technology and integrated reporting, the software is now used by users in over 150 countries. 

9. Award Force

Award Force Judging Top Pick dashboard
Award Force scoring dashboard.

Headquarters: Sydney, NSW

Software Category: Competition Software

Founded: 2013

Founder: Richard de Nys

What is Award Force?

Award Force is an award management software, utilised by businesses across the globe to recognise excellence within their field. The platform allows award organisers to manage award programmes, grants, staff excellence initiatives, scholarships and fellowships. It also manages start-up incubation, VC, and funding. The platform is accessible to contest organisers, entrants, and judges. 

In 2019, the software reached 1.7 million users and had 387,414 entries submitted through its platform. While the Award Force headquarters is in Sydney, the company is mostly made up of a remote workforce. Today, the technology company has 34 staff members across 18 countries.

10. Ovatu Manager

Ovatu Manager dashboard
Screenshot of Ovatu Manager’s scheduling dashboard.

Headquarters: Sydney, NSW

Software Category: Appointment Scheduling 

Founded: 2010

Founder: Dave Hole

What is Ovatu Manager?

Ovatu is a cloud-based scheduling system that is widely used by the hair and beauty industry, as well as fitness, well-being, medical and education industries. The platform includes point of sale technology, automated reminders (to avoid no shows), and business reporting.

The platform began as a side hobby for Founder, Dave Hole, in 2010. Today, seven million people book with Ovatu worldwide and the platform processes more than one million monthly appointments. 

What methodology did we follow to create this list?

Content Analysts at Capterra pulled a list of software that had a Head Office in Australia from our website’s directory. We then reduced the list to software that had at least 100 unique user-submitted reviews with an overall user rating of more than 4.5 out of 5. 

Next, we reviewed each software’s brand awareness strength through the number of monthly searches carried out on search engines using the brand name—we set a minimum of 300 searches per month. Finally, we analysed the user reviews to assess the standard of the software’s ease of use, customer service, features and value for money. 

All software included in the list launched within the last decade (2010-2019). 

More than 5 million users utilise the Capterra platform to research which products to invest in. Want to be included on next year’s list? Join over 3,500 software companies from around the world and learn more about how to connect with our software buyers today.

Vocabulaire de l’immobilier : 28 termes définis

terme immobilier

Chaque industrie a son vocabulaire propre et le monde de l’immobilier ne fait pas exception. Qu’il s’agisse d’hypothèques à taux variable, d’assurance titres ou d’amortissement, tout cela peut sembler obscur pour ceux qui découvrent tout juste l’industrie.

Nous avons dressé une liste des 28 termes les plus courants pour vous guider. Ce lexique de l’immobilier s’avérera utile pour les aspirants agents, les acheteurs (ou vendeurs), et toute personne intéressée par le secteur de l’immobilier.

terme immobilier

1. Hypothèque à taux variable

Il existe deux types de prêts conventionnels : l’hypothèque à taux fixe et l’hypothèque à taux variable. Dans le cas d’un prêt hypothécaire à taux variable, le taux d’intérêt peut changer au cours du prêt tous les cinq, sept ou dix ans. Pour les propriétaires qui prévoient de demeurer dans leur maison pendant plus de quelques années, il s’agit d’un prêt risqué, car les taux peuvent soudainement monter en flèche selon les fluctuations du marché.

2. Amortissement

Il s’agit du processus qui consiste à combiner les intérêts et le capital dans les paiements, plutôt que de simplement rembourser les intérêts au départ. Cela vous permet d’accroître la valeur nette de votre maison dès le début.

3. Évaluation

Afin d’obtenir un prêt d’une banque pour acheter une maison, vous devez d’abord faire évaluer la maison afin que la banque puisse s’assurer que le prêt proposé soit correct. L’évaluateur immobilier détermine la valeur de la maison en se basant sur un examen de la propriété elle-même, ainsi que sur le prix de vente de maisons comparables dans le secteur.

4. Valeur estimée

C’est la valeur d’une maison selon un inspecteur des impôts publics qui prend cette décision afin de déterminer de combien d’impôt de la ville ou de l’État le propriétaire doit s’acquitter.

5. Agent de l’acheteur

Il s’agit de l’agent qui représente l’acheteur dans le processus d’achat d’une maison. De l’autre côté se trouve l’agent inscripteur, qui représente le vendeur.

6. Réserves de trésorerie

La réserve de trésorerie désigne l’argent qu’il reste à l’acheteur après versement de l’acompte et des frais de clôture.

7. Clôture

La clôture fait référence à la réunion qui a lieu lorsque la vente de la propriété est finalisée. Lors de cette réunion, les acheteurs et les vendeurs signent les documents finaux, et l’acheteur s’acquitte de l’acompte et des frais de clôture.

8. Frais de clôture

En plus du prix final d’une maison, il faut aussi inclure les frais de clôture, qui représentent généralement 2 à 5 % du prix d’achat, sans compter l’acompte. Le traitement des prêts, l’assurance titres et la taxe d’accise sont autant d’exemples de coûts de clôture.

9. Analyse comparative du marché

L’analyse comparative de marché (ACM) est une étude sur des maisons comparables dans le secteur qui est utilisée pour obtenir une valeur exacte pour la maison en question.

10. Critères

Ce terme désigne les conditions qui doivent être remplies pour que l’achat d’une maison soit finalisé. Par exemple, on peut demander à ce que le prêt soit approuvé ou que la valeur estimative soit proche du prix de vente final.

11. Double agence

On parle de double agence lorsqu’un agent représente les deux parties, plutôt que d’avoir à la fois un agent de l’acheteur et un agent inscripteur.

12. Fonds propres

Les fonds propres désignent la somme réelle versée par l’acheteur. Dans le cas de l’accès à la propriété, cela correspond à la partie de votre maison que vous possédez réellement, c’est-à-dire à la partie du capital que vous avez remboursée. Plus vous avez de capitaux propres, plus vous avez de souplesse financière, car vous pouvez vous refinancer avec les capitaux propres que vous avez accumulés. Autrement dit, la valeur nette est la différence entre la juste valeur marchande de la maison et le solde impayé de l’hypothèque. Si vous avez une maison à 200 000 € et que vous devez encore 150 000 €, vous avez 50 000 € de fonds propres.

13. Entiercement

L’entiercement ou dépôt fiduciaire est un compte que le prêteur ouvre pour y recevoir les paiements mensuels de l’acheteur.

14. Hypothèque à taux fixe

Il existe deux types de prêts conventionnels : l’hypothèque à taux fixe et l’hypothèque à taux variable. Dans le cas d’un prêt hypothécaire à taux fixe, le taux d’intérêt demeure le même pendant toute la durée du prêt.

15. Garantie habitation

Cette garantie protège contre les problèmes futurs pouvant affecter des aspects tels que la plomberie et le chauffage, qui peuvent être extrêmement coûteux à réparer.

16. Inspection

Une inspection de la maison peut être demandée une fois qu’un acheteur potentiel a fait une offre. Généralement, cette inspection coûte quelques centaines d’euros. Le but est de vérifier que la plomberie, les fondations, les appareils électroménagers et les autres caractéristiques de la maison sont conformes au code. Les questions qui peuvent surgir au cours d’une inspection peuvent entrer en ligne de compte dans la négociation d’un prix final. Par contre, une inspection peut entraîner des réparations coûteuses et inattendues pour l’acheteur de la maison.

17. Intérêts

Les intérêts désignent les coûts d’emprunt pour acheter une maison. Les intérêts sont combinés au capital pour déterminer les versements hypothécaires mensuels. Plus une hypothèque est longue, plus vous paierez d’intérêts lorsque vous aurez finalement remboursé le prêt.

18. Annonce

Une annonce désigne une maison qui est à vendre. Ces biens sont souvent listés sur un ou plusieurs sites web et brochures.

19. Agent inscripteur

Il s’agit de l’agent qui représente le vendeur dans le processus d’achat d’une maison. De l’autre côté se trouve l’agent de l’acheteur.

20. Courtier en hypothèques

Le courtier est une personne physique ou morale qui est responsable de s’occuper de tous les aspects de la transaction entre les emprunteurs et les prêteurs, qu’il s’agisse de générer le prêt ou de le placer auprès d’une source de financement telle qu’une banque.

21. Offre

Il s’agit du prix initial offert par un acheteur potentiel au vendeur. Un vendeur peut accepter l’offre, la rejeter ou faire une contre-proposition.

22. Lettre d’autorisation préalable

Avant d’acheter une maison, l’acheteur peut obtenir une lettre d’autorisation préalable auprès de sa banque, qui fournit une estimation du montant que la banque prêtera à cette personne. Cette lettre aidera à déterminer le type de biens que l’acheteur pourra se permettre.

23. Capital

Le capital désigne le montant emprunté pour acheter une maison. Le remboursement du capital permet à l’acheteur d’accroître la valeur nette d’une maison. Le capital est combiné aux intérêts pour déterminer le versement hypothécaire mensuel.

24. Assurance hypothécaire privée

L’assurance hypothécaire privée (AHP) désigne une prime d’assurance que l’acheteur paie au prêteur afin de le protéger contre le défaut de paiement de l’hypothèque. Ces paiements d’assurance prennent généralement fin une fois que l’acheteur a accumulé 20 % de la valeur nette d’une maison.

25. Agent immobilier

Il s’agit d’un professionnel titulaire d’une carte professionnelle d’agent immobilier qui travaille sous la direction d’un courtier et assiste les acheteurs et les vendeurs dans le processus d’achat d’une maison.

26. Courtier immobilier

Il s’agit d’un professionnel titulaire d’une carte professionnelle de courtier immobilier. Un courtier peut travailler seul ou engager ses propres agents.

27. Refinancement

Le refinancement désigne la restructuration de votre hypothèque. Vous remplacez votre ancien prêt par un prêt entièrement nouveau qui a des taux et des structures de paiement différents. La principale raison pour laquelle les acheteurs refinancent un prêt hypothécaire est d’obtenir un taux d’intérêt plus bas sur leur hypothèque, et donc de réduire non seulement le paiement mensuel, mais aussi la dette globale due.

28. Assurance titres

L’assurance titres est souvent exigée dans le cadre des frais de clôture. Elle couvre la recherche dans les archives publiques pour s’assurer que le titre est libre et clair, et prêt à la vente. Si vous achetez une maison et découvrez plus tard qu’il y a des privilèges sur la maison, vous serez heureux d’avoir une assurance titres.

Pour en savoir plus sur le secteur immobilier

Nous espérons que cette liste de mots-clés de l’immobilier vous aura été utile. Si vous souhaitez travailler dans ce domaine, jetez un œil à ces outils qui vous aideront à gérer votre business, à petite ou à grande échelle :

Unser Baulexikon: 40 häufige Begriffe aus dem Bauwesen definiert

Ein Einstieg in die Baubranche hat es ganz schön in sich – und zu allem Überfluss muss man den Jargon lernen, als wäre er eine ganz neue Sprache.

Deshalb haben wir hier ein paar grundlegende Begriffe zu einem Baulexikon zusammengestellt. So kannst du schnell nachschlagen, egal, ob du einen Quereinstieg in die Immobilienverwaltung oder den Bau deines Eigenheims planst.

Baulexikon

Baulexikon

 1. Aufmaß: Das Abmessen und Aufzeichnen eines bestehenden Gebäudes, so erhält man die tatsächlichen Dimensionen und Abmessungen.
 2. Aufriss: Die grafische Darstellung einer Gebäudefront von außen.
 3. Ausbau: Auch Innenausbau. Bezeichnet alle baulichen Maßnahmen, die weder zum Rohbau noch zur Haustechnik gehören.
 4. Bauherr: Der Auftraggeber oder die Auftraggeberin. Rechtlich und wirtschaftlich verantwortlich.
 5. Bauleiter: Der oder die auf einer Baustelle technisch für die ordentliche Durchführung der Arbeiten Verantworliche. Das kann der Bauherr sein, muss aber nicht.
 6. Baumanagement-Software:Dient der Koordinierung von Geschäftsprozessen und unterstützt Bauunternehmer*innen dabei, ihre Bauprojekte effizienter zu verwalten. Häufig sind auch Features für Buchhaltung, Finanzen, Dokumentation und Teamplanung enthalten.
 7. Beton:Ein Baustoff aus Flüssigkeit, Bindemittel (häufig Zement) und Zuschlagstoffen (siehe „Gesteinskörnung“). Wird für Platten, Säulen und andere Elemente verwendet. Werden in diese Elemente Streben oder Geflechte aus Stahl eingebracht, entsteht ein als „Stahlbeton“ oder „armierter Beton“ bezeichneter Verbundwerkstoff.
 8. BIM:Steht für Building Information Modeling oder, zu Deutsch, Bauwerksdatenmodellierung. Dabei wird ein Computermodell für ein Bauwerk erstellt, in dem vom Grundriss bis zur letzten Abmessung alle strukturellen Einzelheiten modelliert und graphisch abgebildet werden.
 9. CAD: Steht für Computer-Aided Design (übersetzt heißt das so viel wie „computergestütztes Konstruieren“), so heißt eine Gruppe von Softwareprogrammen für die Konstruktion von Maschinen, Teilen und Gebäuden. Architektursoftware ist im Grunde eine Unterform hiervon.
 10. Dachhaut: Der Teil des Daches, der das Gebäude vor Wind und Wetter schützt und auf der Dachkonstruktion aufliegt.
 11. Doppel-T-Träger:Ein Träger, dessen Querschnitt an die Form zweier am unteren Ende zusammenstoßender großer Ts erinnert.
 12. First: Die obere Kante oder der Grat eines Daches, wo die Dachseiten zusammenstoßen.
 13. F-Plan: Auch FNP. Beide Abkürzungen stehen für „Flächennutzungsplan“, ein städtebauliches Instrument, das festlegt, wie ein Grundstück verwendet werden kann. So kann eine Industrieanlage zum Beispiel nicht in einem Wohngebiet errichtet werden.
 14. Furnier: Sehr dünne Holzschichten, dient oft dazu, günstigeres Holz mit Edelhölzern zu verkleiden und optisch aufzuwerten.
 15. Fußleiste: Verdeckt die Kante zwischen Wand und Fußboden und sorgt so für ein einheitliches Raumbild.
 16. Gesteinskörnung: Besteht je nach Verwendung aus Sand, Kies oder aufgebrochenem Gestein bzw. Bauschutt und wird als Zuschlag zu Baumaterialien wie Beton verwendet. Gelegentlich sagt man auch einfach „Zuschlag“.
 17. Grundriss:Bildet die horizontale Raumanordnung eines Gebäudes oder Gebäudeteils ab.
 18. Gründung: Der Übergang zwischen Bauwerk und Erdreich. Muss die Lasten des Bauwerkes aufnehmen und die statische Integrität sichern.
 19. HLK:Steht für Heizung, Lüftung, Klimatechnik.
 20. Laibung:An einem Fenster oder einer Tür jeweils der Öffnung zugewandte Seite des Mauerwerks, quer zur eigentlichen Wand.
 21. Leistungsschutzschalter: Auch LS-Schalter. Das, was wir umgangssprachlich als „Sicherung“ bezeichnen, ein Überspannschutz für die Stromversorgung.
 22. Leistungsverzeichnis: Nennt man das Dokument, in dem die einzelnen, zu erbringenden Leistungen als einzelne Positionen aufgelistet und beschrieben werden.
 23. Lichte Höhe:Die endgültige Höhe eines Raumes zwischen der Oberkante des Fertigfußbodens und der Unterkante der Decke des Zimmers. Je nach Innenausbau kann sie sich durchaus vom Bauplan unterscheiden, wenn zum Beispiel zwischen der Zimmerdecke und der baulichen Zwischendecke Kabelschächte verlaufen oder unter dem Teppich eine Fußbodenheizung eingezogen wurde.
 24. Lüftungskanäle:Dienen der Luftführung innerhalb der Struktur, Teil der Lüftungsanlage.
 25. Mörtel:Eine Paste, die bei uns meist aus einem Bindemittel, feiner Gesteinskörnung, Wasser und eventuellen Zusätzen besteht und die zum Verbinden von Mauerwerk, aber auch zum Verputzen verwendet wird.
 26. Pfettendach:Eine der häufigsten Dachkonstruktionen. Dabei werden jeweils zwei „Sparren“ genannte Balken am First miteinander verbunden. Die parallel zueinander verlaufenden Balkenpaare werden durch quer dazu verlaufende, „Pfetten“ genannte Balken miteinander verbunden und zusätzlich versteift.
 27. PVC:Steht für Polyvinylchlorid, einen häufigen Baustoff. Unterschieden wird in Hart- und Weich-PVC. Hart-PVC findet zum Beispiel für Rohre und Fensterrahmen Verwendung, aus Weich-PVC werden unter anderem kostengünstige und pflegeleichte Fußbodenbeläge gemacht.
 28. Rohbau: Ein Bauwerk, bei dem Kontur und Dachkonstruktion fertig sind, Fenster, Verkleidung und Ausbau aber noch ausstehen. Das Ende der Arbeiten am Rohbau wird mit dem Richtfest gefeiert.
 29. Schnitt: Auch Riss oder Risszeichnung. Eine grafische Abbildung von Längs- oder Querschnitt des Gebäudes.
 30. Spanplatte: Auch Flachpressplatte, bezeichnet eine Platte aus Leim und Holzspänen.
 31. Sparren:Kurz für Dachsparren. So bezeichnet man die Träger, die zwischen dem First eines Daches und der Traufe verlaufen und das Dach tragen.
 32. Sparrendach:Eine der häufigsten Dachkonstruktionen. Dabei werden jeweils zwei (zusammen als „Sparrenpaar“ bezeichnete) Dachbalken am First miteinander verbunden. Unten stützen sie sich auf einen horizontalen Dachbalken, mit dem sie gemeinsam ein gleichschenkliges Dreieck bilden. Diese Dreiecke werden parallel zueinander aufgestellt und tragen gemeinsam das Dach.
 33. Sperrholz:Ein Holzwerkstoff aus mindestens drei übereinanderliegenden dünnen Holzplatten, die im 90°-Winkel zur Wuchsrichtung der benachbarten Platten miteinander verleimt und verpresst wurden.
 34. Sturz: Als Fenster- oder Türsturz bezeichnet man den oberen Abschluss einer Fenster- oder Türöffnung, der die Lasten der darüberliegenden Wand von der Öffnung weg ins Mauerwerk daneben ableitet.
 35. Tragende Wand:Begrenzt nicht nur den Raum, sondern leitet auch direkt oder indirekt die Gebäudelast ins Erdreich ab und kann deshalb nicht entfernt werden, ohne die statische Integrität des Gebäudes zu gefährden.
 36. Träger:Sind (üblicherweise horizontale) Balken, die Lasten ableiten und so das Bauwerk „tragen“.
 37. Traufe:Die Tropfkante an einem Dach.
 38. Trockenbau: Eine Möglichkeit, nichttragende Raumbegrenzungen einzuziehen. Hierfür werden industriell gefertigte Fertigteile wie z. B. Platten verwendet. Wird zum Ausbau (siehe dort) gerechnet.
 39. Wärmedämmstoff:Materialien, die durch ihre Beschaffenheit die Wärmedämmeigenschaften eines Gebäudes verbessern. Derartige Materialien werden üblicherweise in oder entlang der Wände, Decken oder Fußböden verlegt.
 40. Wiederverfüllen: Sagt man, wenn Gräben oder Vertiefungen nach dem Ausheben wieder mit Material aufgefüllt werden, insbesondere entlang des Fundaments.

 

Du willst noch mehr wissen?

Dann schau, ob unter diesen Artikeln etwas für dich dabei ist:

 

Du suchst Baumanagement-Software? Wirf einen Blick auf Capterras Liste der besten Baumanagement-Software und Architektur-Programme!

Le vocabulaire du bâtiment : un glossaire de 38 termes courants

Le vocabulaire du bâtiment un glossaire de 38 termes courants

Le vocabulaire du bâtiment un glossaire de 38 termes courants

Le secteur de la construction est riche en termes spécialisés.

Si vous débutez dans la gestion de chantiers ou que vous rénovez votre maison, il convient de comprendre la terminologie du bâtiment.

Nous avons compilé ce glossaire pratique pour identifier les termes les plus courants que vous rencontrerez au cours de votre projet de construction.

 1. Aggloméré : un substitut au contreplaqué composé de sciure de bois mélangée à de la résine.
 2. Agrégat : un matériau composé de sable ou de roche écrasée. Les agrégats, ou granulats, sont utilisés pour fabriquer d’autres matériaux tels que le béton et sont à la base de la construction de bâtiments.
 3. Air duct : un tuyau qui transporte l’air frais au sein d’une structure.
 4. Béton : un matériau de construction préparé à partir d’un mélange durci de ciment, de gravier, de sable et d’eau. Il est utilisé pour fabriquer des dalles, colonnes et autres types de structures.
 5. Béton armé : du béton auquel on ajoute des barres ou filets en acier.
 6. BIM : le bâti immobilier modélisé ou Building Information Modeling en anglais désigne le processus de création d’un modèle informatique d’un bâtiment qui inclut toutes les informations détaillées de la structure, depuis sa conception de base aux plus petites mesures.
 7. Calfeutrage : un matériau souple et caoutchouteux utilisé pour boucher les fentes dans un joint.
 8. CAO : la conception assistée par ordinateur désigne l’utilisation de logiciels d’architecture pour créer des modèles détaillés de bâtiments et accélérer la phase de conception, tout en offrant une plus grande liberté créative aux architectes et en garantissant des mesures plus exactes.
 9. Chevron : les chevrons sont des pièces connectées aux supports qui soutiennent les combles et le bardage.
 10. Contreplaqué : un panneau en bois composé de plusieurs couches de placage comprimées.
 11. Coupe : un dessin ou modèle qui montre à quoi ressemblerait un bâtiment coupé à la verticale. Une coupe permet de voir les différentes couches et composantes d’un bâtiment et de comprendre comment il est construit, du sol au plafond.
 12. Coupe-circuit : un interrupteur situé dans le panneau électrique qui coupe le courant dans certaines parties du bâtiment.
 13. CVC : l’abréviation de chauffage, ventilation et climatisation ou HVAC en anglais.
 14. Dimension : une mesure entre deux points donnés utilisée lors de la phase de planification.
 15. Gondolement : la déformation d’un matériau qui est souvent le symptôme de dégâts des eaux.
 16. Habillage : les matériaux utilisés pour apporter une finition propre au bâtiment, tels que les moulures autour des fenêtres et portes, ou les plinthes en intérieur, par exemple.
 17. Isolation : un matériau conçu pour empêcher la chaleur d’entrer ou de sortir d’un bâtiment. Les matériaux d’isolation sont placés dans les murs, plafonds ou sols d’une structure.
 18. Latte : un fil en métal sur le cadre d’un bâtiment qui sert de base pour le stuc ou le plâtre.
 19. Logiciel de gestion du bâtiment : conçu pour aider les chefs de projets à gérer un chantier, un bon logiciel de gestion du bâtiment peut proposer des fonctionnalités de comptabilité, de documentation et de gestion des charges de travail par équipe.
 20. Métré : le contrat où figure la liste des matériaux et de la main-d’œuvre nécessaires pour mener à bien un projet de construction. Il s’agit d’un document nécessaire pour évaluer le coût d’un projet.
 21. Montant : un cadre qui va de bas en haut d’un panneau ou d’une plaque.
 22. Mortier : en maçonnerie, le mortier désigne la pâte utilisée pour lier les pierres, briques ou autres types d’unités utilisées pour ériger des murs. Le mortier peut être préparé à partir de divers matériaux tels que l’asphalte, la chaux ou l’argile.
 23. Mur porteur : une partition (ou mur porteur) soutient la charge de la structure située au-dessus d’elle. Un mur porteur ne peut pas être détruit sans risquer de nuire gravement à l’intégrité de la structure.
 24. Placage : une très fine couche de bois. Le placage désigne généralement un bois fin utilisé comme décoration pour un bois de moindre qualité.
 25. Plaque de plâtre : un panneau conçu en plâtre de gypse moulé entre deux couches de carton. C’est un élément fondamental pour la finition d’un bâtiment.
 26. Plan d’étage : la conception d’un bâtiment. Il s’agit d’un dessin en coupe horizontale qui indique comment les différents espaces communiquent entre eux.
 27. Plinthe : une bande de matériau qui cache les fentes entre le parquet et les murs, à des fins esthétiques.
 28. Poutre : élément horizontal placé le long des murs d’un édifice au niveau du plafond afin de soutenir la structure.
 29. Poutre en I : une poutre en I ou IPM est une poutre dont la coupe transversale est en forme de I, comme les poutrelles.
 30. Poutrelle : le support horizontal principal d’une structure qui porte des poutres de plus petite taille.
 31. PVC : le polychlorure de vinyle est un plastique généralement utilisé pour les conduits hydrauliques et parfois pour les sols.
 32. Relevé sur le terrain : la prise de mesures sur la structure concernée et non sur un plan.
 33. Solive : l’emplacement où se rejoignent les surfaces de deux éléments.
 34. Solive de plafond : les solives désignent les pièces de charpente disposées en parallèle qui portent la charge du plafond et qui sont elles-mêmes soutenues par les murs porteurs.
 35. Sortie : un élément permettant de quitter un édifice telle qu’une fenêtre ou une porte. Les lois en vigueur requièrent l’installation d’un nombre précis de fenêtres de sortie dans certaines parties d’une maison.
 36. Stuc : un mélange d’agrégats, de liant et d’eau. Le stuc est souvent utilisé comme élément décoratif d’un mur ou d’un plafond.
 37. Terrassement : l’action de remplir des tranchées ou des trous créés lors d’excavation, notamment autour des fondations.
 38. Zonage : la politique gouvernementale qui restreint l’utilisation d’une propriété. Par exemple, les bâtiments industriels ne peuvent pas être construits dans des zones conçues uniquement pour les résidents.
Vous cherchez un logiciel de gestion du bâtiment ? Jetez un coup d’œil à la liste de Capterra des meilleurs logiciels de gestion du bâtiment.